Подобрена комуникация между общините и партньорства с бизнеса - основни теми на втората среща по проект URBANCOOP
18.01.2024, 12:57 Мария Радойчева

Втора работна среща със заинтересовани страни в сферата на устойчивото градско развитие бе проведена на 16 януари 2024г. в рамките на проект URBANCOOP, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ Европа. Участие взеха представители на Общините Севлиево, Дряново и Трявна, Електроразпределение СЕВЕР АД, ВиК, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и един от последните големи инвеститори в общината технологичната компания Scientia. Обсъдено бе предстоящото сътрудничество на Общините във връзка с подадените конценпции за интегрирани териториални инвестиции. Оценката за административно съответствие на този етап са преминали 2 концепции, по които общините ще си партнират: „Габрово - център на иновации, образование и предприемачество“ и „Регионален туристически продукт ,,Антично наследство и съвремие" на общините Трявна, Дряново и Габрово“. Очаква се оценката на концепцията „Брегове на съвремието - комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“, която обхваща партньори и от други райони на България. Общините заявиха желание да се провеждат по-регулярни тематични срещи, на които да се споделя опит за оперативни дейности в даден сектор. Електроразпределение и ВиК изразиха желание да се запази добрата и навременна комуникация с общините и да се стиковат инвестиционните намерения още в началото на годината. Председателят на РК на КИИП инж. Румен Матев апелира партньорството с община Габрово да се насочи към дигитална трансформация. Той смята, че на този етап при съществуващото законодателство е възможно да се направи първата стъпка – да се осъществи електронно услугата „издаване на разрешение за строеж“. Пламен Петров, председател на Камара на строителите – Габрово коментира необходимостта от регламентиране на специализирано депо за строителни отпадъци, както и възможностите за тяхното разделно събиране. Партньорството на Община Габрово със Scientia АД ще продължи като се популяризира потенциала на софтуерната компания, новоизградения бизнес център с уникални за града open space офиси.

Предстои създаването на Съвет за устойчиво градско развитие към кмета на Община Габрово, който ще подпомага и обсъжда разработването на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), както и отделни проекти за градско развитие, които Община Габрово ще предлага за реализация в изпълнение на ПИРО. Съветът ще наблюдава и оценява изпълнението на ИТИ и проектите за градско развитие. Ще бъдат картографирани проблемите и критичните фактори за планиране и развитие на територията на Община Габрово.