Община Габрово проведе първата среща на регионалната група на заинтересованите страни по проект URBANCOOP
11.10.2023, 08:53 Мария Радойчева

Представители на национални и регионални власти, както и експерти от местните контактни точки на европейски институции взеха участие в първата среща на регионалната група на заинтересованите страни, която се проведе в Габрово в края на септември. 

Срещата беше организирана с цел обсъждане на характеристиките на партньорството на Община Габрово с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, Областна администрация - Габрово, Областно пътно управление, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Областен информационен център, Информационен център „Европа директно“, Enterprise Europe network и  др.

Участниците се запознаха с целите, дейностите и резултатите на проект URBANCOOP. Те потвърдиха, че участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения е много важно за успешното реализиране на политиките за градско развитие. Екипът на проекта стартира дискусия относно актуалното състояние на партньорствата с различните институции и бъдещите възможности за подобрение. Участниците попълниха въпросник, който им помогна в последствие да анализират и обсъдят информация за сътрудничеството си с Община Габрово: общи дейности, инициативи, начини на комуникация, формални и неформални контакти и подкрепа, бъдещи планове и др. 

Секретарят на Община Габрово и ръководител на проекта Полина Тихова информира групата, че Общината е разработила две концепции за интегрирано териториално развитие в рамките на покана за представяне на предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Едната от тях е свързана с градското развитие и се отнася до изграждането на Център „Кристо и Жан-Клод“, както и до обновяването на спортната зала и крайречната зона. Проектът е предвиден в Плана за интегрирано развитие на Община Габрово.

Част от заинтересованите страни бяха поканени да участват в следващата международна среща по проекта в Торино през ноември 2023 г., за да споделят своя опит.