АНКЕТА

НА ОБЩИНА ГАБРОВО

за мнения, препоръки и коментари във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Срокът за попълване на анкетата изтече. Благодарим ви!